Εξωσωματική Υποβοήθηση

Μετά την συλλογή των ωαρίων και του σπέρματος, ακολουθεί την ίδια ημέρα η γονιμοποίηση στο εργαστήριο . Ωάρια και σπερματοζωάρια τοποθετούνται σε ειδικό καλλιεργητικό περιβάλλον, και εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα στα σπερματοζωάρια, αυτά γονιμοποιούν τα ωάρια. Aν εκτιμηθεί ότι τα σπερματοζώαρια ενδέχεται να μην είναι ικανά να γονιμοποιήσουν, εφαρμόζεται η τεχνική της μικρογονιμοποίησης (Ενδοκυτταροπλασματική Εγχυση Σπερματοζωαρίων, intracytoplasmic sperm injection – ICSI). Ετσι με την βοήθεια ειδικών μικροχειριστηρίων διανοίγουμε μια μικρή οπό στο ωάριο και τοποθετούμε εντός αυτού ένα σπερματοζωάριο, εξασφαλίζοντας με μεγάλη πιθανότητα την γονιμοποίησή του. Η τεχνική ICSI, θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαία, αφού συνεπάγεται μεγαλύτερο βαθμό παρέμβασης. Το IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Insemination) είναι μια πιο εξελιγμένη μορφή μικρογονιμοποίησης (ICSI) κατά την οποία η επιλογή των σπερματοζωαρίων γίνεται υπό πολύ μεγαλύτερη μεγέθυνση (6600-8400x) με βάση κριτήρια που αφορούν την λεπτομερή μορφολογία τους και την παρουσία ή μη κυστιδίων στην κεφαλή τους. Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι το IMSI μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα σε περιπτώσεις  όπου το σπέρμα εμφανίζει υψηλό ποσοστό ανώμαλων μορφών και/ή DNA fragmentation, καθώς και σε ζευγάρια με πολλαπλές αποτυχίες εξωσωματικής